خدمات و راهکارها

THE FACTORY

Our factories uphold the top world standards, responsible towards environment and our employees.

Read more

MANUFACTURING

Top of the line machinery, highly educated employees and great working environment define us.

Read more

مشاوره و برآورد پروژه

شرکت مهندسی برق نیروافزا در جهت اجرای صحیح و دقیق پروژه های خود قبل از انجام هر کاری پروژه ی مورد نظر را با تمامی جزییات بررسی کرده و پس از ارائه مشاوره و برآورد نیازهای پروژه وارد مراحل بعدی می شود.

تماس با ما

Recent news

Recent projects

The gas company pipeline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

Read More

Industry complex

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

Read More

Warehouse industry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

Read More

Iron CNC part

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

Read More

CNF machine engineering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

Read More

Gear manufacturing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

Read More

Refurbishing old gears

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

Read More

Oil pipeline project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum, v.

Read More

Water recycling pipelines

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum, v.

Read More

Testimonials